ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Η διοικητική επίβλεψη ενός έργου ουσιαστικά αποτελεί την παρακολούθηση υλοποίησης της τεχνικής μελέτης με γνώμονα τα οικονομικά, ποιοτικά και χρονικά κριτήρια που έχουν τεθεί. Στο στάδιο αυτό απαιτείται κατάλληλη τεχνογνωσία, η οποία θα τηρεί τις προδιαγραφές και τους χρόνους που έχουν ορισθεί, καθώς και τη νομοθεσία και τους πολεοδομικούς κανονισμούς του κράτους. Η εκπόνηση μιας μελέτης περιλαμβάνει τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις βοηθητικές υποδομές, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα βοηθητικά δίκτυα, την διάθεση λυμάτων, την πυροπροστασία κ.ά.

Οι πλέον σημαντικοί παράγοντες για την καλύτερη δυνατή απόδοση μιας μελέτης είναι δύο. Η ορθή αξιολόγηση και επιλογή των επιμέρους συνεργατών (μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές υλικών και εξοπλισμού), γεγονός που η εταιρεία μας έχει αναπτύξει με την πάροδο των χρόνων στους τομείς δραστηριοποίησης της. Και ο συνεχής έλεγχος των επιμέρους τμημάτων του οικονομικού προϋπολογισμού του έργου. Τέλος, ο συντονισμός των εμπλεκομένων μερών, με ταυτόχρονη τήρηση των χρονικών και ποιοτικών κριτηρίων, είναι ζωτικής σημασίας, αφού από αυτόν εξαρτάται η επιτυχία του τελικού αποτελέσματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ